WITAMY W SERWISIE PRACOWNICZYM

ZADZWOŃ

695284433

Zaufali nam

CO-PACKING SPÓŁA Z O.O. Adres: 43-300 Kozy, ul. Bielska 9, NIP: 9372720072
Przedsiębiorstwo Społeczne o nazwie Co-packing spółka z o.o. utworzyła miejsca pracy w ramach projektu "OWES obszaru bielskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej.